Reaksjonsreglement

Her finner du klubbens Reaksjonsreglement

Annonse:

Under finner du en oppsummering av klubbens reaksjonsreglement. 

 

 

Handlinger som medfører bruk av personlig reaksjon fra klubb til tilskuer

Reaksjon

1.

Å være overstadig beruset

 • Bortvisning fra arena for gjeldende kamp

2.

Å maskere seg i forbindelse med arrangement

 • Bortvisning fra arena
 • Inntil 3 kampers utestengelse

3.

Truende oppførsel og/eller fremsette trusler mot andre.

 • Bortvisning fra arena
 • Inntil 5 kampers utestengelse

4.

Å utøve vold mot andre

 • Bortvisning fra arena
 • Inntil 30 kampers utestengelse, eller utestengelse på ubestemt tid

5.

Å kaste gjenstander mot publikum, indre bane, teknisk område eller ute på banen, så lenge det ikke er en naturlig del av en avklart tifo.

 • Bortvisning fra arena
 • Inntil 20 kampers utestengelse

6.

Grov sjikane, hatefulle ytringer eller offentlig støtte til ekstreme standpunkter med bakgrunn i etnisitet, religion eller legning.

 • Inntil 35 kampers utestengelse, og ikke adgang til arena før man har gjennomført et holdningsendringsprogram *

7.

Å nekte å rette seg etter anvisning fra vakter/politi.

 • Bortvisning fra arena

8.

Ulovlig bruk av pyroteknikk.

 • Bortvisning fra arena
 • Inntil 15 kampers utestengelse

9.

Hærverk og bevisst ødeleggelse av materiell.

 • Bortvisning fra arena
 • Inntil 10 kampers utestengelse

10.

Storming av banen, inkludert krysning av stengsel til indre bane.

 • Bortvisning fra arena
 • Inntil 20 kampers utestengelse

Utestengelser gjelder både hjemme- og bortekamper.

* Før utestengelse kan oppheves må man ha gjennomført et holdningsendringsprogram som klubben beslutter. Bortvisning fra arena gjelder det aktuelle arrangement. Med kamper menes obligatoriske kamper for klubben, herunder seriekamper og cupkamper, nasjonalt og internasjonalt samt alle typer for privat- treningskamper. Lengden på reaksjonen (antall kamper) beregnes etter obligatoriske seriekamper for A-laget.

Reaksjonsvedtaket fattes av reaksjonskomiteen.

Reaksjonsvedtak kan kun påankes dersom det beviselig er gjort grove saksbehandlingsfeil og / eller andre ekstraordinære forhold.

Redaksjonskomite består av klubbrepresentanter, uavhengige part og sesongkortrepresentanter.

Anke behandles av:
- Styreleder Viking FK
- Styreleder Viking Fotball AS
- Sportssjef Viking FK

Bortvisningsvedtak trer i kraft umiddelbart etter vedtak er fattet. Andre reaksjonsvedtak trer i kraft når vedtaket er endelig, dersom ikke annet er bestemt. Dersom utestengelsesvilkårene brytes, og utestengte besøker våre kamper på hjemme / bortebane vil straffen dobles for hver overtredelse.

Den/de som er mistenkt for å ha utført en handling som kan gi grunnlag for reaksjon i henhold til dette reglement, skal gis mulighet til å uttale seg før vedtak fattes. Den som ilegges en reaksjon varsles skriftlig om vedtaket, og gis anledning til å komme med merknader i en skriftlig klage/ anke. Klubben kan med bakgrunn i en slik klage/ ‐anke omgjøre reaksjonen.  

Aktuelle samarbeidspartnere som supporterklubben, dersom det er et medlem av denne, kan brukes som høringsinstans før vedtak fattes.

Alle saker skal behandles individuelt.

Bruk av advarsel (gult kort) skal vurderes. Dersom noen gis advarsel, skal denne gis skriftlig på samme måte som annen type reaksjon. Dersom advarsel er gitt og vedkommende bryter en reaksjon, vil utestengelsen baseres på strengest reaksjonsramme.

Det kan vurderes om hele eller deler av reaksjonen skal gjøres betinget.

Den/de som ilegges reaksjon etter gjentatte overtredelser av dette reglement skal dømmes strengere enn de som ilegges reaksjon for førstegangs overtredelse.

Dersom klubben og den som har begått en regelstridig handling blir enige om det, kan andre typer tiltak/reaksjon/sanksjon benyttes enn det som fremgår direkte av reglementet.

Klubben kan velge å ikke benytte seg av de utmålte reaksjonene, dersom dette synes hensiktsmessig/tilstrekkelig – for eksempel at handlingen innebærer en reaksjon fra samarbeidspartnere eller myndighetene.

Klubben kan oppheve, forkorte eller endre reaksjoner dersom dette er hensiktsmessig.

Klubben kan informere andre aktuelle aktører og instanser om reaksjoner som medfører utestengelse, slik at utestengelse faktisk kan effektueres. Klubben bør anmelde mulig straffbare handlinger til politiet der dette anses påkrevd.

Dersom en handling rammes av flere av bestemmelsene i reglementet, skal reaksjonen vurderes i forhold til handlingspunkt som innebærer strengest reaksjonsramme.

Handlingene kan i slike tilfeller ikke akkumuleres i forhold til reaksjonsramme/ straffeutmåling.

Annonse fra Eliteserien: